روي نقطه پراكندگي چاپ

محمد رضا فردوسي

« روي نقطه پراكندگي » خاطرات خودنوشت محمد رضا فردوسي است كه به همت انتشارات سوره مهر در سال 1388 چاپ و منتشر شده است .

اين كتاب در 250 صفحه به انضمام عكس هاي فردوسي تنظيم شده و شامل يادداشت هاي وي از سال 1361 تا سال 1370 مي باشد.

 
www.YourDomain.ir - Copyright 2009 - 1388. All Rights Reserved