كندوكاوي پيرامون ... چاپ

دكتر محمد حنيف - محسن حنيف

« كندوكاوي پيرامون ادبيات داستاني جنگ و دفاع مقدس » كار مشترك محمد و محسن حنيف است كه به كوشش بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در سال 1388 چاپ و منتشر  گرديد.

اين كتاب ضمن تشريح چهار چوب نظري و مفاهيم اوليه ادبيات داستاني جنگ به بررسي آن از نظر نويسندگان داخلي و خارجي پرداخته است.

 

 
www.YourDomain.ir - Copyright 2009 - 1388. All Rights Reserved